Actiu i passiu


L’actiu defineix l’estructura econòmica de l’empresa que ha d’estar suportada per la seva estructura financera o passiu.

Totes les operacions econòmiques que es produeixen a l’empresa, queden perfectament reflectides partint d’uns criteris comuns que es van aprovar per última vegada a finals del 2007.  Així, el Pla General Comptable permet estructurar la informació econòmica, patrimonial i financera de l’empresa seguint les directrius europees pertinents, i és amb aquesta informació que els directius poden gestionar la situació de l’empresa.  El PGC és obligatori per a totes les empreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica; només els autònoms poden decidir si volen portar la comptabilitat ja que només s’exigeix que registrin les despeses i els ingressos.

Els mitjans econòmics de l’empresa són els que li permeten portar a terme l’activitat per a la qual ha estat creada.  Aquests mitjans són la massa patrimonial i està formada per:

  • Bens: Elements que poden ser valorats monetàriament
  • Patrimoni net: Fons aportat per l’empresari (o socis)
  • Drets: Deutes a favor de l’empresa contrets bàsicament per clients.
  • Obligacions: Deutes que contrau l’empresa

Així, els Bens són els elements que indiquen com s’han invertit els recursos financers de l’empresa: Patrimoni net, drets i obligacions.

Per tant,

Actiu

Passiu

Bens (intangible, material, maquinària, software..)

Patrimoni net

Drets

Obligacions

Actiu = Passiu;   Actiu = Passiu exigible (Drets i Obligacions) + Passiu no exigible (Patrimoni Net).

El passiu s’ordena en funció de l’exigibilitat i de més a menys, és a dir, de menys temps de retorn a més temps.  Dins del passiu exigible trobem:

  • Passiu no corrent: deutes amb un venciment superior a un any
  • Passiu corrent: deutes amb un venciment inferior a un any

L’actiu s’ordena en funció de la liquidesa i de més a menys.  Dins de l’actiu trobem:

  • Actiu no corrent: immobilitzat intangible, immobilitzat material, inversions financeres a llarg plaç
  • Actiu corrent: existències, deutors comercials, inversions financeres a curt termini, efectiu