Els comptes comptables


Els comptes comptables s’estructuren en 9 grups principals que a la vegada contenen subgrups on hi ha una classificació numèrica.  Així, els grups principals són:

  • Grup 1. Finançament bàsic
  • Grup 2. Actiu no corrent
  • Grup 3. Existències
  • Grup 4. Creditors i deutors per operacions comercials
  • Grup 5. Comptes financers
  • Grup 6. Compres i despeses
  • Grup 7. Vendes i ingressos
  • Grup 8. Despeses imputades al patrimoni net
  • Grup 9. Ingressos imputats al patrimoni net

Per a l’elaboració del balanç, els comptes comptables aniran distribuïts en l’Actiu i el Passiu de la següent manera segons el PGC vigent:

ACTIU

COMPTES

A)     ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible 20, (280), (290)
II. Immobilitzat material 21, 2101, 2111, 2121, 2131, 2141,   2151, 2161, 2171,2181, 2191, (281), (291), 23, (2811), (2812), (2813),(2814), (2815), (2816), (2817),   (2818), (2819)
III. Inversions immobiliàries 22, 2201, 2211, (282), (292)
IV. Inversions a llarg termini en empreses   del grup, associades i socis 2403, 2404, 2413, 2414, 2423,   2424, (2493), (2494),(293), (2943), (2944), (2953),   (2954)
IV-1. Crèdits a llarg termini amb socis 2427
IV-2. Altres inversions
V. Inversions financeres a   llarg termini 2405, 2415, 2425, (2495), 250,   251, 252, 256, 253, 254, 255, 257, 258,   (259), 26, (2945), (2955), (297), (298)
VI. Actius per impostos   diferits (les microempreses no l’han d’aplicar) 474

B)     ACTIU CORRENT

I. Existències 30, 307, 31, 317, 32, 33, 34, 35, 36 (39), 407
II. Deutors comercials i   altres comptes a cobrar 430, 431, 432, 433, 434, 435,   436, (437)
II-1. Clients per vendes i   prestacions de serveis (490), (493)
II-2. Socis per   desemborsaments exigits 5580
II-3. Socis deutors 447
II-4. Altres deutors 44, , 460, 470, 471, 472,   5531, 5533, 544
III. Inversions a curt termini en empreses   del grup, associades i socis 5303, 5304, 5313, 5314, 5323,   5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393),   (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)
III-1. Crèdits a curt termini amb socis 5427
III-2. Altres inversions
IV. Inversions financeres a   curt termini 5305, 5315, 5325, 5335, 5345,   5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590,   5593, 565, 566, (5945), (595), (597), (598)
V. Periodificacions a curt   termini 480, 567
VI. Efectiu i altres actius   líquids equivalents 57

TOTAL ACTIU

A+B

PASSIU

COMPTES

A)     PATRIMONI NET

A-1) Fons propisI. Capital  
I-1. Capital subscrit   cooperatiu 100, 1000, 101, 1001, 102, 1002, 107
I-2. (Capital no exigit) (1030), (1040),
II. Reserves  
1. Fons de reserva obligatori 112, 1121, 1122, 1123
2. Fondo de reemborsament o actualització 116, 1161
3. Altres reserves 113, 1113, 1132,   114,   115, 119
III. Resultats d’exercicis   anteriors 120, (121)
IV. Altres aportacions de   socis 118, 1181
V. Excedent (positiu o   negatiu) 129
VI. (Remuneracions al capital   a comptes i retorn cooperatiu a compte lliurats en l’exercici) (557), (5571)
VII. Fons capitalitzats 107, 1070, 1071
VIII. Altres instruments de patrimoni net 111
A-2) Subvencions, donacions i   llegats rebuts 130, 131, 132

B)     PASSIU NO CORRENT

I. Fons d’educació, formació i promoció,   llarg termini 155, (1550), 1551
II. Deutes amb característiques especials a   llarg termini
II-1. «Capital» reembossable exigible 156
II-2. Creditors per «capital» temporal a   llarg termini 157
II-3. Altres deutes amb característiques   especials a llarg termini
III. Provisions a llarg   termini 14
IV. Deutes a llarg termini
IV-1. Deutes amb entitats de   crèdit 1605, 170
IV-2. Creditors per   arrendament financer 1625, 174
IV-3. Altres participacions a llarg termini 167
IV-4. Altres deutes a llarg   termini 1615, 1635, 171, 172, 173,   175, 176, 177,178, 179, 180, 185, 189
V. Deutes a llarg termini amb empreses del   grup,associades i socis 1603, 1604, 1613, 1614, 1623,   1624, 1633, 1634
V-1. Deutes amb empreses del grup
V-2. Deutes amb empreses associades
V-3. Deutes amb socis 164
VI. Passius per impost   diferit (no pas en el cas de les microempreses) 479
VII. Periodificació a llarg   termini 181

C)     PASSIU CORRENT

I. Fons d’educació, formació i promoció,   curt termini 508, (5080), 5081
II. Deutes amb característiques especials,   curt termini
II-1. «Capital» reembossable exigible 503
II-2. Creditors per «capital» temporal a   curt termini 504
II-3. Altres deutes amb   característiques especials, curt termini
III. Provisions a curt 499, 529
IV. Deutes a curt termini
IV-1. Deutes amb entitats de   crèdit 5105, 520, 527
IV-2. Creditors per   arrendaments financers 5125, 524
IV-3. Altres participacions a curt termini
IV-4. Altres deutes a curt   termini (1034), (1044), (190), (192),   194, 500, 501, 505, 506,509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526,528,   551, 5551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561,   569
V. Deutes amb empreses del grup, associades   o amb socis a curt termini 5103, 5104, 5113, 5114, 5123,   5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564, 526, 5281,   5476
V-1. Deutes amb empreses del grup
V-2. Deutes amb empreses associades
V-3. Deutes amb socis 526, 5281
VI. Creditors comercials i   altres comptes a pagar
VI-1. Proveïdors 400, 401, 403, 404, 405,   (406), 4007
VI-2. Altres creditors 41, 438, 465, 466, 475, 476,   477, 4651
VII. Periodificacions a curt   termini 485, 568

TOTAL PASSIU

A+B+C