La Norma BRC v6

BRC Food (British Retail Consortium)

L’estàndard BRC (British Retail Consortium), amparat en la norma europea EN 45011, representa al 90% dels distribuïdors anglesos i la seva missió és garantir la seguretat dels productes alimentaris que distribueixen aquestes empreses (retailers) sota una marca blanca o privada en el marc de la legalitat vigent.  Es tracta d’una certificació de producte-procés i a Espanya les diferents entitats que poden certificar les indústries que ho demanin estan acreditades per ENAC i/o UKAS, cosa que en el primer cas implica autoritat per a la certificació en l’àmbit espanyol i en l’àmbit mundial en el segon.  Així, una empresa que sol·licita certificar-se en BRC pot fer-ho via ENAC o via UKAS en funció de les exigències dels seus clients però sempre per separat i a diferència de molts estàndards amparats en la norma EN 45011, la certificació BRC no es pot comunicar directament sobre el producte tot i que sí que es pot utilitzar a nivell de màrqueting (catàlegs, vídeos…).

La BRC es divideix en:

 • BRC Food
 • BRC Storage & Distribution
 • BRC Packaging
 • BRC Consumer Product

La BRC Food aplica en el cas dels processos alimentaris i la versió 6, vigent des de l’1 de gener de 2012 i en base la qual s’han de realitzar obligatòriament les auditories i que ha concentrat més els requisits en les seves clàusules respecte la versió 5, està estructurada en:

1) Introducció

Explicació de la utilitat de la norma i com es desenvolupa.

2) Requisits

Estan estrucurats en 7 capítols igual que en la versió 5, i són:

 • 1.Compromís de la direcció
 • 2.Pla de seguretat alimentaria
 • 3.Sistema de gestió
 • 4.Instal·lacions
 • 5.Control de producte
 • 6.Control de procés
 • 7.Personal

L’auditoria es divideix en dues parts clarament diferenciades:

 • Auditoria de planta – Les clàusules de la BRC apareixen en color rosat – salmó
 • Auditoria documental – Les clàusules de la norma apareixen en color verd

Hi ha requisits que estan tant en color verd com en color salmó ja que afecten a la gestió documental i a planta al mateix temps.

Comentaris sobre el contingut:

– Capítol nº1

En aquest capítol s’exigeix un clar compromís per part de l’empresa i el seu staff amb les normes de seguretat alimentaria indicant quina política se seguirà per assolir aquest objectiu, documentant-ho i comunicant-ho degudament a tot el personal implicat per aconseguir-lo.  Igualment, cal procedimentar un sistema de monitorització dels resultats i reportar-los a la direcció almenys cada 3 mesos.

La direcció haurà de realitzar almenys una reunió anual que s’haurà de documentar i els resultats s’hauran de fer extensius a tot el personal implicat, per reconèixer si s’estan complint els objectius establerts en el marc de la norma i s’avaluaran:

 • Plans d’acció establerts
 • Resultats d’auditories (tant internes com externes)
 • Reclamacions dels clients
 • Accions correctores i preventives que s’han portat a terme
 • Revisió del sistema APPCC
 • Mitjans requerits

D’altra banda, l’empresa haurà de demostrar que disposa d’un programa de reunions de l’equip directiu amb una periodicitat mínima de 30 dies en el que s’exposin les qüestions referents a la qualitat, seguretat i legalitat alimentaria que permetin l’adopció d’accions immediates, si és el cas, per produir un producte segur, objectiu per al qual la direcció hi ha de destinar els recursos necessaris.

L’empresa ha de demostrar que està informada amb dades actualitzades sobre la legislació vigent, avenços científics i pràctiques de treball tant del país/regió on desenvolupa la seva activitat com del país/regió on va destinat el producte que comercialitza.

L’empresa ha de disposar del document original de la norma BRC, una còpia impresa o bé una versió electrònica de la mateixa i si ja està certificada per aquesta norma ha d’assegurar-se que la re-certificació prevista es realitzarà abans que caduqui el certificat vigent.

L’organització ha de tenir clarament definides la seva estructura i línies de comunicació.  Per això, es requereix un esquema que estableixi quins llocs de treball estan estretament vinculats a la gestió de les activitats que garanteixen la seguretat del producte, la seva qualitat i legalitat, i que és ben entès per la persona que l’ocupa.

– Capítol nº2

Aquest apartat persegueix que l’empresa disposi d’un sistema APPCC basat en el Codex Alimentarius ben implantat que ha d’estar desenvolupat i gestionat per un equip multidisciplinar format pel responsable de qualitat, operaris, enginyers de procés i altres llocs de treball rellevants on el líder ha de tenir un coneixement profund del sistema APPCC.

La versió 6 inclou un requisit específic sobre el programa de pre-requisits de l’organització que estableixen les condicions operacionals i d’entorn necessaris per obtenir un producte segur.  Així, la neteja i desinfecció, el control de plagues, pla de manteniment, formació del personal, compres, control d’alergògens i d’altres, són pre-requisits del sistema.  Les mesures de control i l’enregistrament de dades dels pre-requisits han d’estar documentats i s’han d’incloure en el desenvolupament i revisió de l’APPCC.

S’ha de definir l’abast de l’APPCC incloent productes i processos i s’ha de definir una descripció completa per cada grup de productes que inclogui tota la informació rellevant com ara:  composició, origen del ingredients, propietats físico-químiques, processos, envasat, etc.  Igualment, cal que tota la informació necessaira per dur a terme l’ànalisi de perills estigui documentada i es mantingui actualitzada de la mateixa manera que tot plegat ha d’estar referit a:  dades històriques, pràctiques de fabricació, dades científiques actualitzades, legislació vigent, requeriments de clients, etc.

Cal definir quins serà l’ús dels productes i els grups de consumidors als que van dirigits incloent la idoneïtat per grups de risc de la població.

D’altra banda, ha d’existir un diagrama per a cada producte, categoria de producte o procés que mostri tots els aspectes del seu procés de fabricació en l’àmbit de l’APPCC des de les matèries primeres a l’emmagatzematge i distribució, identificant tots els perills potencials que poden esdevenir en cada etapa i la seva eficàcia (del diagrama) ha de ser verificada per l’equip de l’APPCC almenys un cop l’any mitjançant una auditoria in-situ. Cal registrar la seva verificació.

L’equip APPCC ha de dur a terme un anàlisi de perills per establir quins es poden eliminar o reduir a un nivell acceptable i quins requereixen un sistema preventiu per evitar-los, tenint en compte com a mínim:

 • possibilitat que es produeixi
 • magnitud dels efectes
 • vulnerabilitat de qui ha està exposat
 • conseqüències microbiològiques sobre el producte
 • conseqüències físico-químiques, toxines i cosso extranys sobre el producte
 • contaminació de les matèries primeres, producte intermig o producte acabat

Cal determinar quins riscos no s’han pogut eliminar, determinar-ne els nivells de risc que s’accepten i justificar-los a la vegada que s’han de considerar quines seran les mesures de control necessàries per evitar o eliminar un perill o bé aconseguir-ne una reducció fins a un nivell raonable.  Així, allà on aquest control es realitzi mitjançant un pre-requisit, caldrà indicar-ho i la seva idoneïtat ha de ser validada a banda de considerar la necessitat d’altres mesures de control.

Els Punts de Crítics de Control són aquells que són necessaris per evitar, eliminar o reduir un perill a un nivell acceptable.  Així doncs, cal que dels perills que necessiten control s’identifiquin quins són els crítics i s’han de definir els límits crítics a fí i efecte de saber amb facilitat si el procés està sota control o no.  Els límits crítics cal que siguiin:

 • mesurables sempre que sigui possible
 • referenciats a exemples o guies quan les mesures siguin subjectives

L’equip APPCC ha de validar tots els PCC i documentar les evidències que demostrin que les mesures preses i els límits crítics identificats són els necessaris per mantenir el perill a nivells acceptables.

D’altra banda, cal que l’equip APPCC especifiqui i docuemnti les accions correctores que es prènen quan els resultats registrats indiquen una desviació o una tendència a la desviació, i això inclou les accions que haurà de prendre el personal designat en relació als productes que han estat fabricats durant el període en el que el procés estava fora de control.

Tot seguit cal definir els procedimients de verificació per assegurar que el Pla APPCC és efectiu, incloent-hi el controls gestionats a través dels programes de pre-requisits, i per fer-ho cal realitzar auditories internes, revisió dels registres, etc., i enregistrar-ne els resultats per comunicar-ho a tot l’equip APPCC.
El mateix equip ha de revisar el Pla APPCC i els programes de pre-requisits com a mínim una vegada a l’any i prioritzar tots els canvis que puguin afectar a la seguretat del producte, com ara els canvis en: matèries primeres, ingredients, condicions del procés, envasat, etc.
– Capítol nº3
condicions del procés
– Capítol nº4
condicions del procés
– Capítol nº5
condicions del procés
– Capítol nº6
condicions del procés
– Capítol nº7
condicions del procés

3) Protocol d’auditoria

4) Gestió de l’esquema

5) Apèndixs

Make a comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s