Traduïnt textos

 I. FRENCH POLITICS.  WE HAVE A WINNER

The Economist – Oct 17th 2011, 11:54 by S.P. | PARIS

THE decisive victory of François Hollande at the Socialist Party primary yesterday marks the countdown to France’s 2012 presidential election. A former party leader and long-time apparatchik, Mr Hollande secured 57% of the vote, next to 43% for his rival, Martine Aubry, the mayor of Lille. His nomination was backed by all four of the defeated first-round candidates, and the margin of victory was clear, raising hopes among left-wing voters that he will be able to unify the party around his candidacy.

La decisiva victòria de François Hollande a les primàries del Partit Socialista celebrades ahir, marca l’inici del compte enrera cap a les eleccions presidencials del 2012 a França.  Antic líder de partit i ‘apparatchik’ durant molt temps (terme rus que descriu un funcionari professional del Partit Comunista o de l’Administració amb llocs de responsabilitat dins l’aparell del govern), Holande s’ha emportat el 57% dels vots en front del 43% de la seva rival, Martine Aubry, l’alcaldessa de Lille.  El seu nomenament va rebre el suport del quatre candidats derrotats en la primera ronda, i el marge de la victòria ha estat ampli, augmentant les esperances dels votants més d’esquerra sobre la seva capacitat per unir al partit  al voltant de la seva candidatura.

In a telling image broadcast live last night, Mr Hollande embraced Ms Aubry and each of the defeated first-round candidates before cheering crowds outside the Socialist headquarters on the Paris left bank. It was a carefully orchestrated show of unity, after a campaign that had exposed not only ideological but personal differences among the candidates.

En una imatge reveladora de la retransmissió en directe d’ahir a la nit, Hollande abraça a Aubry i a cada un dels candidats derrotats en primera ronda davant joiosa multitud que s’aplegava fora la seu central dels socialistes a la riba esquerra de París.  Va ser una mostra d’unitat cuidadosament organitzada, després d’una campanya que ha generat no només discrepàncies ideològiques sinó fins i tot personals entre els candidats.

Beside Mr Hollande stood a grinning Arnaud Montebourg, whose protectionist campaign for “deglobalisation” secured him a surprise 17%, and third place, in the first-round vote, and even Ségolène Royal, Mr Hollande’s former partner and mother of their four children, who was beaten into fourth place in the first round with just 7%.

Al costat de Hollande hi romania un somrient Arnaud Montebourg, a qui la campanya proteccionista per la ‘desglobalització’ li ha donat un sorprenent 17% i la tercera plaça en la primera ronda, i fins i tot Ségolène Royal, antic marit de Hollande i mare dels seus quatre fills, que va ser derrotada en primera ronda amb un 7% dels vots que li donaven la quarta plaça.

In the end, Mr Hollande benefited from his poll lead as favourite both to win the nomination, and to beat Nicolas Sarkozy, the incumbent president, in next spring’s election. Mr Montebourg, who took great delight between the first and second rounds in playing an extravagant courtship game with the two finalists, finally announced that he would vote for Mr Hollande—but only because he looked the better-placed to win the presidency. Mr Hollande has topped such polls ever since Dominique Strauss-Kahn, the former IMF managing director, was excluded from the race after his arrest in New York on sexual-assault charges that were later dropped.

Al final, Hollande s’ha beneficiat del lideratge en les enquestes com a favorit per guanyar la candidatura i derrotar a Nicholas Sarkozy, l’actual president, en les eleccions del pròxim estiu.  Montebourg, qui va trobar gust jugant a un extravagant festeig entre la primera i la segona ronda, amb els dos finalistes, va anunciar finalment que votaria a Hollande – però només perquè semblava el més ben situat per guanyar la presidència.  Hollande ha copat quantitat d’enquestes des que Dominique Strauss-Kahn, antic director general del FMI, va ser apartat de la cursa fruit del seu arrest a Nova York per càrrecs de violació que posteriorment van ser refusats.

The Socialist primary exercise has put the party in extraordinarily buoyant mood. For one thing, turn-out, already high in the first round, was even stronger yesterday, with 2.8m votes cast by left-leaning voters. This has lent the party a fresh, modern air.

L’exercici de les primàries han portat als socialistes cap a un extraordinari ambient optimista.  Per començar, la participació, que ja fou elevada en la primera ronda, fou encara superior ahir amb 2,8 milions de vots deixats pels votants d’esquerres.  Això li ha donat un entrada d’aire fresc al partit.

For another, the Socialists now seem set to rally behind Mr Hollande, an instinctive consensus-seeker. Last time round, when Ms Royal won the primary to become the Socialists’ 2007 presidential candidate, the party was deeply divided, and she led her somewhat solitary election campaign from outside the party hierarchy.

D’altra banda, ara sembla que els socialistes estan preparats per seguir darrera Hollande, un instintiu creador de consens.  En la disputa del 2007, quan Royal va guanyar les primàries per convertir-se en la candidata presidencial dels socialistes, el partit estava profundament dividit i ella va liderar campanya electoral, prou solitària, fora de la jerarquia del partit.

This time, Mr Hollande has urged unity, and reached out to his defeated rival. Like the Labour Party ahead of Britain’s 1997 general election, the French Socialists seem to be so fed up with losing elections that they will do whatever it takes to win. The last presidential election they won was in 1988.

Aquesta vegada, Hollande ha impulsat la unitat i s’ha acostat al seu rival, ara derrotat.  Igual que el Partit Laborista en les eleccions generals del 1997, els socialistes francesos sembla que ja estan prou tips de perdre eleccions i faran el que calgui per guanyar.  Les últimes eleccions presidencials les van guanyar l’any 1988.

Although all polls suggest that Mr Hollande would beat Mr Sarkozy hands down were the presidential vote held today—one this month gave him 60% next to Mr Sarkozy’s 40%—there are plenty of obstacles in the way.

A pesar que totes les enquestes indiquen que Hollande derrotaria a Sarkozy si les presidencials tinguessin lloc avui – una d’elles li donava, aquest mes, un 60% contra un 40% per Sarkozy – el camí està ple d’obstacles per aconseguir-ho.

One is that Mr Hollande now has to try to reconcile the left wing of his party, represented by Mr Montebourg, with the social-democratic middle. He needs the left-wingers if only to stave off a far-left threat from outside the party, where a grumpy anti-establishment politician, Jean-Luc Mélenchon, enjoys support.

El primer és que Hollande ha d’intentar reconciliar ara, l’ala esquerra del seu partit, representada per Montebourg, amb el centre social-democratic.  Necessita als votants de l’ala esquerra només per evitar l’amenaça de l’esquerra més allunyada des de fora del partit, on un malhumorat Jean-Luc Mélenchon, polític anti-sistema, gosa de suport.

Yet Mr Hollande also needs to appeal to the centre if he is to pick up voters disillusioned with Mr Sarkozy. This will mean some complicated political gymnastics, and will expose him to a charge of incoherence that the right has already identified. During the primary campaign, Mr Hollande called in one breath for ambitious deficit-reduction and in another for the creation of up to 70,000 new teaching jobs.

Hollande necessita encara apel·lar a polítiques centristes si vol captar als votants desil·lusionats amb Sarkozy.  Això implicarà algunes maniobres polítiques complicades i l’exposarà a càrrecs d’incoherència que la Dreta ja ha detectat.  Durant les primàries, Hollande va fer una crida per una ambiciosa reducció del dèficit i una altra per la creació de 70.000 nous llocs de treball en ensenyament.

Mr Sarkozy, who has yet to declare his candidacy, has been notably absent from the airwaves in recent months. Once he throws in his hat officially, the poll gap between the two politicians could narrow, not least because the president is a formidable campaigner.

Sarkozy, que encara ha de presentar la seva candidatura, ha estat notablement absent en els mitjans durant els últims mesos.  Un cop es llanci al ring, la distància entre els dos polítics en les enquestes podria reduir-se, entre altres raons perquè el president és formidable defensant-se.

Mr Sarkozy will doubtless make much of the inexperience of Mr Hollande, who has never held a ministerial job. Mr Hollande will point to rising debt and deficits on Mr Sarkozy’s watch. In the end, the choice will be only partly political: it will also be between a big hyperactive personality with experience but mixed results, and a largely charisma-free alternative in Mr Hollande, who campaigns as a “normal” candidate. After the whirlwind of Mr Sarkozy, that could just be what voters want.

Sarkozy es centrarà indubtablament en la inexperiència de Hollande qui no ha tingut mai un càrrec ministerial.  Hollande apuntarà a l’endeutament i l’augment del dèficit que ha portat la política de Sarkozy.  Al cap i a la fi, l’elecció només serà parcialment política:  també serà entre una personalitat altament hiperactiva amb experiència però amb uns resultats mediocres, i la gran alternativa carismàtica de Hollande, que es presenta com un candidat ‘normal’.  Després del remolí Sarkozy, senzillament podria ser el que els votants volen.

CONEIXENT L’IDIOMA (KNOWING THE LANGUAGE)

  • Former party leader – Antic líder del partit
  • Long-time apparatchik – Funcionari durant molt temps.
  • Secured 57% of the vote, next to 43% for his rival – Es va assegurar el 57% dels vots en front del 43% del seu rival.
  • His nomination was backed by – El seu nomenament va ser recolzat per…
  • Broadcast live – Retransmissió en directe
  • On the Paris left bank – La riva esquerra de París.  París està separat pel riu Sena i ells es refereixen a la riba esquerra o dreta per diferenciar-les (Rive Gauche)
  • Grinning – És un somriure maliciós….somriure sabent quelcom que no sap un altre
  • Poll lead – Lideratge en les enquestes
  • Buoyant mood – Ambient optimista
  • Turn-out – Participació
  • Consensus-seeker – Persona oberta al diàleg.  Que busca el consens.
  • Not least – Entre altres causes.
  • Above all – Per damunt de tot.
  • He throws in his hat… – Expressió per indicar que et llances o t’has decidit a fer quelcom.

II. MALARIA.  SQUASHING MOSQUITOS WITH DOLLAR BILLS

The death toll from malaria seems to have responded to a big injection of money

La quota mortífera de la malària sembla ser sensible a una gran injecció de diners.

Oct 18th 2011, 15:40 by The Economist online

OF 108 COUNTRIES where malaria is endemic, ten are on track to eliminate the disease in the near future, according to a report by Roll Back Malaria published on October 18th. For many others getting to zero deaths from the parasite is a distant dream. But that should not stop a celebration of the progress that has been made over the past decade, during which time deaths from malaria have fallen by 20% (see chart). The correlation between reduced deaths and money spent is fairly strong, much more so than the correlation between conventional aid and economic development. Given that improved health often comes before advances in GDP per capita, spending on malaria may eventually show an even greater return than it already has to date.

De 108 països on la Malària és endèmica, deu estan en vies d’eliminar l’enfermetat en un futur pròxim, d’acord amb un informe de ‘Roll Back Malaria’ publicat el 18 d’octubre.  Per molts altres, arribar a no tenir cap defunció per culpa d’aquest paràsit és un somni llunyà.  Això, però, no hauria d’enterbolir una celebració pel progrés que ha tingut lloc durant la passada dècada, temps en el qual les morts per Malària han caigut un 20% (veure gràfic).  La correlació entre la reducció de morts i els diners gastats és bastant alta, força més que la correlació entre l’ajuda convencional i el desenvolupament econòmic. 

Donat que la millora de la salut sovint es tradueix en millores en el PIB per càpita, invertir en Malària eventualment pot donar lloc a un benefici fins i tot millor del que ha suposat fins avui.

CONEIXENT L’IDIOMA (KNOWING THE LANGUAGE)

 • Toll:  Quota, peatge
 • Fall by 20%:  Caiguda del…..
 • Is fairly strongJustament/bastant  alta/forta
 • GDP = Gross Domestic Product (Producte Interior Brut)
 • Given that: Donat que….per iniciar una frase.
 • According to a repport by…:  D’acord amb un informe de….notar que accord va acompanyat del ‘to’.
 • Are on track to eliminate:  Estan en vies/pel camí d’eliminar….
 • Squashing mosquitoes with dollar bills: Matant mosquits amb bitllets de dòlar.

III. CLIMATE CHANGE. GETTING HOTTER

Climate change.  Getting hotter. A new measure of global warming.

Canvi climàtic. Escalfant-nos. Una nova mesura de l’escalfament global.

Oct 20th 2011, 13:02 by The Economist online

FOR those who question whether global warming is really happening, it is necessary to believe that the instrumental temperature record is wrong. That is a bit easier than you might think. There are three compilations of mean global temperatures going back over 150 years from NASA, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), and a collaboration between Britain’s Met Office and the University of East Anglia’s Climate Research Unit (known as Hadley CRU). All suggest a similar pattern of warming amounting to about 0.9°C over land in the past half century. Yet this consistency masks large uncertainties in the raw data and doubts about their methodologies. But a new study of current data and analysis by Berkeley Earth Surface Temperature offers strong support to the existing temperature compilations. The results, described in four papers still undergoing peer review, are released on October 20th. It estimates that over the past 50 years the land surface warmed by 0.911°C: a mere 2% less than NOAA’s estimate. That is despite its use of a novel methodology—designed, at least in part, to address the concerns of what its head, Richard Muller, terms “legitimate sceptics”. The study will be published online with supporting data, merged from 15 separate sources, with duplications and other errors clearly signalled. At a time of exaggerated doubts about the instrumental temperature record, this should help promulgate its main conclusion: that the existing mean estimates are in the right ballpark. That means the world is warming fast.

Per aquells que qüestionen si realment s’està produint un escalfament global del planeta, es fa necessari creure que el sistema d’enregistrament de les temperatures és incorrecte.  I és més fàcil del que us podeu pensar.  Hi ha tres reculls de les principals temperatures globals des de fa 150 anys realitzats per la Nasa, el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA i una col·laboració entre el Britain’s Met Office i la University of East Anglia’s Climate Research Unit (coneguda com Hadley CRU).  Tots suggereixen un patró similar en l’augment de l’escalfor que aproximadament volta entorn als 0.9ºC damunt la superfície en el passat mig segle.  Tot i això, aquesta coherència oculta una gran incertesa sobre l’origen de les dades i molts dubtes sobre les metodologies empleades.

Però un nou estudi i anàlisis sobre les dades actuals per part del Berkeley Earth Surface Temperature dóna un clara credibilitat als reculls existents de les temperatures.  Els resultats, descrits en quatre pàgines que encara no han estat contrastades, seran publicats el dia 20 d’octubre.  Aquests estimen que, durant els últims 50 anys, la superfície de la Terra s’ha escalfat uns 0.911 ºC, només un 2% menys que les previsions que havia fet el NOAA.  Havent utilitzat una nova metodologia això servirà, almenys en part, per fer canviar d’opinió als qui el seu responsable, Richard Muller, anomena “escèptics legitimats”.

L’estudi serà publicat online amb dades que ho contrastin, obtingudes de 15 fonts diferents, amb duplicacions i altre tipus d’errors clarament assenyalats.  En un moment d’exagerat dubte sobre els sistemes d’enregistrament de temperatures, això hauria d’ajudar a promulgar la conclusió més important:  que les estimacions principals existents són correctes.  I això significa que el planeta s’escalfa ràpidament.

CONEIXENT L’IDIOMA (KNOWING THE LANGUAGE)

 • She’ll never amount to anything – Ella mai arribarà enlloc / mai aconseguirà res
 • I doubt whether she knows – Dubto que ho sàpiga
 • That’s no concern of yours – No és assumpte teu
 • Which team do you support? – De quin equip ets?
 • To be in the ballpark – Ballpark és estadi…estadi de beisbol.  I l’expressió significa “estr en lo cierto”.
 • To address the concerns – Mostrar les preocupacions / Canviar les preocupacions de
Anuncis

Make a comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s